22 noiembrie 2013

Fiii satului, oameni cu care ne mîndrim

Numele mari se fac cu Litere

Prof. dr. Cătălina Mihaela TĂRCĂOANU


Excelenţă în educaţie!” pare să fi fost deviza Cătălinei Tărcăoanu, profesor de limba și literatura română la o instituție deja centenară, Colegiul Naţional „Calistrat Hogaș” din Piatra-Neamț. Absolventă ca șef de promoție a Facultăţii de Litere, secţia română-franceză (2003), a Masteratului de Lingvistică Generală şi Aplicată (2005) din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, a obţinut titlul de doctor în filologie cu distincţia „magna cum laude” pentru teza Eugeniu Coşeriu. Teoretician al limbii şi al limbajului (Concepte. Taxonomii. Impact. Perspective), în cadrul Școlii Doctorale de Studii Filologice din cadrul aceleiași universități.
Ca student la master a urmat timp de şase luni cursurile Universităţii „Friederich Schiller” din Jena, Germania (2004-2005), iar în septembrie 2009 a obţinut, de la Fundația „Eugen Lozovan” din Danemarca, o bursă pentru o vizită de studiu postdoctorală la Arhivele „Eugen Coşeriu” de la Universitatea „Karl Eberhards”, Tübingen, Germania. În 2012  a absolvit secția de limba engleză a Facultății de Litere, din cadrul Universității „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca.
Pasionată de lingvistică, Cătălina Tărcăoanu a continuat cercetarea teoriei lingvisticii integrale propusă de Eugeniu Coșeriu în calitate de cercetător postdoctoral (2011-2012) în cadrul proiectului Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective” – POSDRU/89/1.5/S/56815, derulat de Filiala Iași a Academiei Române în parteneriat cu ICES „Gh. Zane” și Universitatea de Nord din Baia Mare, având astfel oportunitatea de a efectua un stagiu de documentare și cercetare la Departamentul de Cercetări Istorico-Filozofice și Pedagogice al Universității „Sapienza”">Profesionalizarea carierei didactice este o condiție sine qua non a societății contemporane, deziderat atins prin urmarea unor cursuri de specialitate în diferite țări din Europa: 2013, Roma, Italia, programul de formare Grundtvig, Personalizarea în educaţia adulţilor: modele, strategii și instrumente; 2012, Lisabona, Portugalia, programul de formare Grundtvig, Metode active pentru îmbunătăţirea motivaţiei și a calităţii educaţiei în diferite medii de învăţare; 2011, Paris, Franța, workshopul european, Istoria Holocaustului și a genocidelor secolului al XX-lea; 2011, Roma, Italia, programul de  formare Comenius EURODIDAWEB – Utilizarea pedagogică a Internetului și a instrumentelor multimedia; 2011, Atena, Grecia, programul e formare Grundtvig, EDIPED (Portofoliul digital european pentru cadrele didactice); 2011, Ostrava, Cehia, workshopul european Grundtvig, E-Safety; 2010, Cracovia și Auschwitz, Polonia, workshopul european Pestalozzi, Auschwitz-ul și Holocaustul în contextul predării comemorării în Europa; 2009, Wiener Neustadt, Austria, programul de formare continuă Comenius, Multimedia și interactivitate în E-learning; 2006, Roma, Italia, Proiectul Leonardo Da Vinci, Transfer de experienţă în organizarea învăţământului la distanţă.             
   Dinamica sistemului de învățământ a generat apariția unei noi preocupări în domeniu, și anume, aceea de formator. În urma unor selecții riguroase, Cătălina Tărcăoanu a fost selectată ca expert-formare în proiecte precum: Formarea continuă a profesorilor de limba română in societatea cunoașterii, Profesioniști în managementul educaţional preuniversitar, Profesorul creator de soft educaţional, Intel – Teach, instruire în societatea cunoașterii etc. Face parte din: corpul național de experți în management, corpul profesorilor-mentor din Județul Neamț, precum și din corpul profesorilor-metodiști din Județul Neamț pentru disciplina limba și literatura română.
Cercetările științifice s-au concretizat în participarea la numeroase simpozioane, colocvii și conferințe naționale și internaționale (de exemplu, 2007, Aix-en-Provence - Marseille, Franța, Colocviul Internațional Eugen Coșeriu, receptări contemporane), precum și în cartea Literatura și proza. Propedeutică (Complexul de manuscrise Cezara), publicată în 2008, precum și în studii și articole de specialitate publicate în reviste BDI (indexate în baze de date internaționale): Teaching and Learning Idioms (Theoretical and Practical Considerations); Trihotomia desemnare – semnificaţie – sens (în viziune coșeriană); Optimizarea competenţei expresive în societatea bazată pe cunoaștere; Lingvistica textului – în viziune coșeriană; Paradigma filozofiei limbajului – în viziune coșeriană; Limbajul poetic – facultatea de a crea lumi posibile; Lingvistica – ştiinţă a culturii. Principii epistemologice; Profesionalizarea carierei didactice: de la aptitudine la competenţă; Cadrul didactic – profesionist şi/ sau model cultural; Alteritatea şi creativitatea. Universalii primare ale limbajului etc.
Nominalizarea doi ani consecutiv (2009, 2010) la Gala premiilor în educaţie, organizată de  Fundaţia „Dinu Patriciu”, la categoria „Profesorul anului în învăţământul preuniversitar” nu poate decât să certifice acribia și profesionalismul membrului fondator al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică. Fără a se dori encomiastice, în încheiere, reproducem aprecierile din referatul dlui prof.univ.dr. Mircea Borcilă, la susținerea tezei de doctorat: „Cătălina Tărcăoanu excelează printr-o neobişnuită rigoare exegetică în raport cu textele studiate şi printr-o foarte bună cunoaştere a contribuţiilor anterioare în domeniu. În interiorul ariei investigate, furnizează, cu certitudine, cea mai atentă şi mai amplu documentată interpretare a conceptelor coşeriene. Teza de doctorat se impune ca una din cele mai riguroase și mai importante exegeze ale concepţiei integrale care au fost realizate, până acum, pe plan naţional şi internaţional. Astfel, încât se poate aprecia, fără exagerare, că doamna Tărcăoanu se impune, graţie orientării temeinice a conducătorului programului de doctorat [prof.univ.dr. Eugen Munteanu] şi datorită performanţei sale ştiinţifice exegetice excepţionale, ca una dintre cele mai strălucite promotoare ale mişcării sau direcţiei «integrale» în lingvistica actuală.” Așadar, așteptăm cât mai curând publicarea lucrării Eugeniu Coșeriu teoretician al limbajului, al limbii și al textului (Concepte. Taxonomii. Impact. Perspective).

Traian SOCEA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

free counters

Copyright

Protected by Copyscape Duplicate Content Detector